• Para Jakubov
    Stephanie Jakubov
    Paraprofessional
    Phone: 706-592-3991
    Email: jakubst@boe.richmond.k12.ga.us