•  
    sharif
    Emile Sharif
    Principal
    Phone: 706.823.6950 ext. 4852
    Email: shariej@boe.richmond.k12.ga.us